48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Szkolenie/wyjazd studyjny: „Odnawialne źródła energii OZE szansa na poprawę jakości powietrza”

Szkolenie finansowane w ramach umowy DOW/17/2019 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, w ramach konkursu nr 3/2019.

 Materiał informacyjno - promocyjny

W dniach 26-30.08.2019r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu (CDR), w Partnerstwie z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (WODR), Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa w Końskowoli oraz Stowarzyszeniem Edukacji Rolniczej i Leśnej EUROPEA Polska, zrealizowało projekt szkoleniowy pod tytułem „Odnawialne źródła energii OZE szansa na poprawę jakości powietrza”. W szkoleniu/wyjeździe studyjnym  wzięło udział 20 osób reprezentujących instytucje partnerskie, a także samorządy, lokalne grupy działania (LGD) oraz mieszkańców wsi.

Projekt składał z 3 modułów: Moduł 1 - szkolenie stacjonarne prowadzone w CDR O/Poznań (dzień I), wyjazd studyjny (4 dni), Moduł 2 - konkurs naukowy wiedzy o OZE dla uczniów szkół rolniczych i leśnych z terenu woj. wielkopolskiego oraz Moduł 3 - przygotowanie i wydanie publikacji – Poradnik OZE dla doradcy.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali z problematyką działań i programów wspierających ochronę powietrza w Wielkopolsce, możliwościami rozwoju OZE w Wielkopolsce oraz z aktualnym stanem prawnym dot. OZE w Polsce. Przedstawiane zostały informacje nt. wykorzystania OZE w optymalizacji kosztów energii w ramach budownictwa pasywnego. Omówione zostały cele i zakres projektu C-Track 50 realizowany przez UMWW w Poznaniu. Uczestnicy mieli również możliwość zapoznanie się z aspektami inwestycyjnymi dla prosumentów i małych producentów energii. W części zrealizowanej w postaci wyjazdu studyjnego, grupa uczestników udała się na teren województwa lubelskiego, w rejon Międzyrzecza Podlaskiego, Kodnia, Siedliszek, Jastkowa, Lublina i Puław, gdzie podczas czterodniowego wyjazdu studyjnego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z inwestycjami realizowanymi w obszarze odnawialnych źródeł energii tj.: biogazownia rolnicza, innowacyjna siłownia wiatrowa, farma fotowoltaiczna pracująca na różnych rodzajach paneli, innowacyjna biogazownia wieżowa oraz biogazownia na składowisku odpadów komunalnych. Uczestnicy wyjazdu spotkali się z wójtem gminy Wisznica, który przedstawił operacje związane z OZE i omówił gospodarkę energetyczną w gminie. Podczas wyjazdu studyjnego uczestnicy wzięli udział w warsztacie nt. optymalizacji kosztów energii elektrycznej oraz wykorzystania pirometru w pracy doradczej. Uczestniczyli również w spotkaniach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nt. koncepcji poleskiej sieci biogazowej w oparciu o model partycypacji mieszkańców oraz wzięli udział w spotkaniu w Państwowej Akademii Nauk  nt. biomasy mikro glonów, wykorzystanie ich w kierunku produkcji biopaliw. W ostaniem dniu wyjazdu uczestnicy wzięli udział w spotkaniu w LODR w Końskowoli nt. stanu i perspektyw rozwoju OZE w woj. lubelskim oraz w Instytucie Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach nt. programu Biostrateg – innowacje dla rolnictwa, leśnictwa i środowiska oraz zapoznali się z działalnością Lubelskiego Kastra Ekoenergetycznego.

Operacja miała na celu podwyższenie wiedzy uczestników szkolenia, uczniów szkół rolniczych/leśnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie możliwości poprawy jakości powietrza, wykorzystania technologii OZE oraz ich zastosowania w przedsiębiorczości i przedsięwzięciach komunalnych.

Została dofinansowana przez Wielkopolski Sekretariat Regionalny KSOW w ramach umowy nr DOW/17/2019 podpisanej przez CDR z KSOW na realizację tego zadania (kwota kosztów kwalifikowanych operacji
61384,31 zł). Operacja umożliwiła udział w szkoleniu reprezentantów z szerokiego grona instytucji zainteresowanych tematem odnawialnych źródeł energii w celu oprawy jakości powietrza..

Operacja stworzyła również możliwość zapoznania się uczestników z konkretnymi, wdrożonymi rozwiązaniami mającymi bezpośredni wpływ na poprawę jakości powietrza co w dużo większym stopniu pozwala uwierzyć uczestnikom w możliwość i sens realizacji analogicznych działań. Realizacja projektu stworzyła także platformę do wymiany poglądów uczestników na zmiany zachodzące w aspekcie działań ograniczających niską emisję, docierania poglądów, a także do dyskusji, która może prowadzić do nowatorskich pomysłów, wykorzystujących doświadczenia ze szkolenia. Podczas szkolenia, zarówno w części wykładowej realizowanej w CDR O/Poznań, jak i podczas wyjazdu studyjnego przeprowadzono szereg dyskusji dot. tematów szkolenia. Uczestnicy wymieniali poglądy, nawiązywali nowe kontakty, które mogą zaowocować w przyszłości dalszą współpraca.

Uczestnicy z określonych powyżej grup docelowych – zostali przygotowani do upowszechnienia treści związanych z tematem szkolenia wśród swoich potencjalnych partnerów: mieszkańców wsi, rolników, przedsiębiorców działających na ich terenie. Ponadto operacja dała podstawę do osiągnięcia długofalowych efektów dla rozwoju obszarów wiejskich, tj.:

- podwyższenie świadomości mieszkańców wsi w zakresie możliwości finansowania OZE w Wielkopolsce/Polsce, szkodliwości spalanych śmieci dla zdrowia człowieka, związku gospodarki odpadami z zanieczyszczeniem powietrza;

- zwiększenie dostępności informacji o zrealizowanych projektach w obszarze innowacji energetycznych, wspomagających poprawę jakości powietrza, ograniczających źródła konwencjonalne energii;

- upowszechnienie przykładów współpracy na rzecz poprawy jakości powietrza;

- wyższa świadomość co do jakość środowiska, likwidacja źródeł zanieczyszczeń na obszarach wiejskich.

W ramach operacji został przygotowany konkurs naukowy wiedzy nt. OZE dla uczniów szkół rolniczych i leśnych z terenu województwa wielkopolskiego. W ramach konkursu uczestnicy odpowiadali na 18 pytań wyboru i 2 pytania otwarte, które zostały ocenione przez komisje konkursowa. W konkursie wzięło udział 28 uczniów z 3 szkół rolniczych z terenu woj. wielkopolskiego. Spośród nich wyłoniona 10 laureatów z najwyższą liczba punktów. Szkoła, z której wśród 10 nagrodzonych uczniów, którzy zdobyli łącznie największą liczbę punktów otrzymała nagrodę specjalną: zestaw edukacyjny „Czysta energia” służący do eksperymentowania z energią słoneczną, wiatrową i ogniwami paliwowymi wraz z oprogramowaniem umożliwiającym symulacje różnych wariantów zasilania, obciążenia oraz komputerową obróbkę wyników doświadczeń. Wykaz laureatów i szkoły znajduje się w załączniku nr 3.

W ramach operacji został również wydany „Poradnik OZE dla doradcy” w nakładzie 1000 egz. Publikacja ma służyć doradcom rolniczym, przedsiębiorcom, przedstawicielom JST oraz organizacji pozarządowych w celu przekazywania wiedzy nt. OZE i ułatwianiu podejmowania decyzji związanych z realizacją działań inwestycyjnych na rzecz poprawy jakości powietrza z wykorzystaniem  odnawialnych źródeł energii.

Zał.1 Harmonogram szkolenia

Zał.2 Zdjęcia 1 , Zdjęcia 2

Zał.3 Laureaci konkursu i szkoła

Zał.4 Poradnik OZE dla doradcy

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl