48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Konferencja pn.: Organizacja gospodarstwa rolnego przyjaznego dla środowiska została zorganizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu w dniu 6 listopada 2019 roku w Sielinku.
Konferencję otworzyli: Pani Wiesława Nowak - Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Pan Ireneusz Drozdowski - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, podkreślając rolę doradztwa w działaniach mających na celu rozwój wiedzy i świadomości rolników na temat produkcji rolnej, która w coraz większym stopniu musi uwzględniać działania prośrodowiskowe.

Produkcja rolna stanowi jedno z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska. Działania podejmowane od pewnego czasu, a znajdujące odzwierciedlenie m.in. w polityce rolnej Unii Europejskiej zmierzają do ograniczenia bądź wyeliminowania źródeł ich powstawania.
Dr hab. Witold Szczepaniak omówił w trakcie wykładu „Odpowiedzialna gospodarka azotem” zagadnienia związane z nawożeniem roślin. Wskazał czynniki wpływające na plonotwórczość roślin w aspekcie terminowego dawkowania i racjonalnego stosowania nawożenia, z uwzględnieniem żyzności gleb i dostępności składników pokarmowych w kolejnych etapach wegetacji roślin.

Coraz większą rolę odgrywa digitalizacja rolnictwa, w ramach której wdrażane i upowszechniane są najnowsze rozwiązania technologiczne i informatyczne racjonalizujące gospodarkę rolną, wpływające na efektywność produkcji, a zarazem mające na uwadze aspekt środowiskowy.
Przedstawiciel firmy Agricon-Polska Piotr Olejniczak oraz Pan Karol Tuliński, zarządzający gospodarstwem rolnym Parzęczewo zaprezentowali urządzenia do precyzyjnego nawożenia azotem N-Sensor i N-tester oraz doświadczenia z ich wykorzystania w gospodarstwie rolnym. Widocznym rezultatem stosowania tego rozwiązania jest: zmienne tzn. dostosowane do warunków polowych nawożenie azotowe (YARA N-Sensor) czy aplikacja środków ochrony roślin. Po zakończeniu prac polowych użytkownik uzyskuje zbiorczą dokumentację wykonanych zabiegów tzw. bilans składników oraz informację na temat pracy poszczególnych maszyn i urządzeń na polu.
Pan Maciej Zacharczuk z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu oraz dr inż. Tomasz Wojciechowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprezentowali szeroki zakres możliwości wykorzystania dronów w działalności rolniczej, począwszy od mapowania pól, szacowania szkód aż po aplikację nawozów czy środków ochrony roślin. Wdrażane rozwiązanie stanowi jeden z elementów działalności doradczej, w trakcie której rolnik będzie mógł uzyskać wsparcie merytoryczne od doradcy rolnego.

Innowacje w produkcji zwierzęcej na przykładzie gospodarstwa zajmującego się chowem krów mlecznych przedstawił dr hab. Marcin Gołębiewski. Wykorzystanie programu do zarzadzania stadem „e-stado” zintegrowanego z urządzeniami zainstalowanymi w oborze, umożliwia monitoring najważniejszych parametrów produkcyjnych i życiowych zwierząt, wpływa na poprawę kondycji i dobrostanu zwierząt, właściwe i terminowe wykonywanie czynności czy zabiegów pielęgnacyjnych związanych z chowem.

Pani Iwona Świechowska z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu w ramach wykładu „Innowacyjne rozwiązania w produkcji ekologicznej” wskazała działania i wdrażane rozwiązania technologiczne, techniczne zmierzające do znacznego i widocznego postępu w kierunku realizacji celu, jakim jest zrównoważony rozwój, w tym ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko oraz osiągnięcie większej skuteczności i odpowiedzialności w zakresie wykorzystywania zasobów naturalnych. Rezultatem takich działań jest ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na otoczenie, a zarazem wysoka jakość oferowanych produktów rolnych.

Aspekt środowiskowy w coraz większym stopniu determinuje prowadzenie działalności rolniczej. Postępujący rozwój technologiczny może być jednym z głównych czynników, które zapewnią wysoka efektywność produkcji przy jednoczesnym uwzględnieniu wzrastających wymagań środowiskowych oraz oczekiwań społecznych, co do jakości produktów rolno- spożywczych.

Bardzo liczny i aktywny udział przedstawicieli nauki, doradztwa, a przede wszystkim zainteresowanych rolników wskazuje, że tematyka dotycząca ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania w rolnictwie jest jednym z głównych aspektów, który należy brać pod uwagę w toku prowadzonej działalności rolniczej.

Dziękujemy Państwu za przybycie i uczestnictwo w konferencji.

 

 

 

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl