48 22 729 66 34 do 38
sekretariat@cdr.gov.pl

A A A

A- A A+

Projekty i instytucje współpracujące

biostrategOkres realizacji projektu: 01.06.2017 – 31.12.2020 
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  w ramach III konkursu strategicznego Programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG

Partnerzy projektu: 14 partnerów z Polski

Cel projektu:

  • Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia holistycznej strategii mającej na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się biotypów chwastów odpornych na herbicydy oraz sposobów ich zwalczania (jeśli wystąpiły). Przedmiotem badań będą 4 gatunki chwastów występujących głównie w uprawie zbóż, a mianowicie: miotła zbożowa (Apera spica-venti), wyczyniec polny (Alopecurus myosuroides), mak polny (Papaver rhoeas), chaber bławatek (Centaurea cyanus).

Działania w ramach projektu:

Faza badawcza projektu obejmuje 5 pakietów roboczych:

1) identyfikacja miejsc występowania biotypów chwastów odpornych na herbicydy,

2) analizy molekularne chwastów odpornych na inhibitory ALS i ACCase,

3) biologiczna charakterystyka biotypów odpornych z uwzględnieniem cech umożliwiających ich przeżywalność w agroekosystemie,

4) analiza ekonomiczna strat powodowanych przez biotypy odporne,

5) opracowanie strategii zmniejszającej ryzyko rozprzestrzeniania się biotypów odpornych.

W fazie wdrożeniowej projektu zaplanowano działania umożliwiające wdrożenie wyników badań do praktyki rolniczej, a w szczególności upowszechnianie wiedzy, a także opracowanie dokumentacji technicznej internetowego systemu wspomagania decyzji w zakresie zarządzania odpornością (ResiHerb) oraz koncepcji zorganizowania laboratorium diagnostycznego (Centrum Kompetencji) w zakresie odporności chwastów na herbicydy. Faza 6 realizowana będzie z udziałem Ośrodków Doradztwa Rolniczego. Internetowy system wspomagania ma ułatwić doradcom i rolnikom szacowanie ryzyka wystąpienia odporności wymienionych 4 chwastów w gospodarstwie, na podstawie struktury zasiewów, zmianowania roślin, występowania chwastów odpornych w poprzednich latach, efektywności ich zwalczania i innych i innych czynników wpływających ujawnionych w trakcie prowadzonych badań. Na podstawie danych będzie można formułować zalecenia co do metod, terminów, zalecanych herbicydów w zwalczaniu chwastów o różnej odporności na herbicydy.

CDR Oddział w Poznaniu planuje dla specjalistów ds. ochrony roślin ODR zorganizowanie przynajmniej 2 spotkań szkoleniowych w 2019 i 2020 roku dla zapoznania się z wynikami projektu, wypracowanymi narzędziami i metodyką ich stosowania w doradztwie rolniczym.

Strona internetowa projektu: https://www.ior.poznan.pl/  

Okres realizacji projektu: listopad 2017 – październik 2019 ctf logo
Źródło finansowania: Program Erasmus+
Partnerzy projektu: 6 partnerów z 5 krajów UE i poza UE

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego kursu szkoleniowego z zakresu rolnictwa społecznego przy użyciu platformy interaktywnej e-learning z otwartym dostępem do zasobów edukacyjnych. W fazie przygotowawczej partnerzy projektu zbadają najlepsze praktyki w zakresie rolnictwa społecznego w Polsce, Włoszech, Turcji i Hiszpanii. Połączenie przykładów z teoretyczną wiedzą o optymalnych sposobach prowadzenia gospodarstwa społecznego stanie się podstawą opracowania trzech właściwych modułów szkoleniowych, z których każdy będzie skierowany do innej grupy docelowej. Poszczególne moduły zostaną opracowane zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (EQF):

  • Moduł pierwszy pn. "Care Farm Tutor" jest skierowany do rolników, pracowników gospodarstw rolnych, studentów i uczniów szkół średnich. Jego cel to dostarczenie podstawowej wiedzy na temat codziennych czynności związanych z opieką nad osobami przebywającymi w gospodarstwach opiekuńczych, a wymagającymi specjalistycznej opieki. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 3/4.
  • Moduł drugi pn. "Care Farm Manager" jest skierowany do rolników, którzy mają doświadczenie w oferowaniu zajęć dydaktycznych oraz w przyjmowaniu osób w swoich gospodarstwach rolnych. Celem modułu jest przekazanie szczegółowej wiedzy na temat planowania działań związanych z opieką w gospodarstwach rolnych. Ten moduł odpowiada poziomowi EQF 4/5.
  • Moduł trzeci pn. "Care Farm Social/Health Educator" jest przeznaczony dla pracowników socjalnych, psychologów i psychiatrów, którzy mają doświadczenie w pomocy terapeutycznej. Moduł ten będzie źródłem specjalistycznej wiedzy na temat planowania zajęć społecznych i opiekuńczych w gospodarstwie rolnym w ramach m.in. leczenia pozaklinicznego. Ten moduł opracowany zostanie zgodnie z poziomem EQF 5/6.

Działania w ramach projektu:

  • Opracowanie raportów State-of-the-Art opisujących stan wiedzy w zakresie rolnictwa społecznego i gospodarstw opiekuńczych jako nowej możliwości pracy na obszarach wiejskich, a także identyfikujących potrzeby szkoleniowe osób zainteresowanych tematem
  • Stworzenie platformy szkoleniowej wraz z kursem edukacyjnym obejmującym trzy moduły: "Care Farm Tutor", "Care Farm Manager", "Care Farm Social/Health Educator"

Strona internetowa projektu: http://www.care-t-farms.eu/

Twitter: @CARE_T_FARMS
Facebook: Care-T-Farms

 

Okres realizacji projektu: marzec 2016 – marzec 2019 etusivu2
Źródło finansowania: Interreg Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 19 partnerów z Regionu Morza Bałtyckiego

Cel projektu:
•    Promowanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego mających na celu ograniczanie strat azotu w produkcji zwierzęcej.

Działania w ramach projektu:
•    Projekt obejmuje stosowanie pilotażowych technik zakwaszenia gnojowicy oraz próby polowe w całym regionie Morza Bałtyckiego.
•    Projekt przyczyni się do dalszego wyjaśnienia aspektów technologicznych stosowanych technik zakwaszania, biorąc pod uwagę ich konsekwencje środowiskowe i ekonomiczne, analizy rynku i uregulowania prawne w tym zakresie, które mogłyby pomóc w upowszechnianiu technologii zakwaszania gnojowicy w regionie Morza Bałtyckiego.
•    Zastosowanie technik zakwaszania gnojowicy (SAT) jest jednym ze sposobów  ograniczających straty azotu. Projekt ”Baltic Slurry Acidification” promuje to działanie w całym Regionie Morza Bałtyckiego. Ograniczenie emisji amoniaku zmniejszy niekorzystny wpływ toksycznych opadów na eutrofizację Bałtyku. Upowszechnienie stosowania SAT przyniesie korzyść w postaci poprawy stanu środowiska w całym regionie, a rolnikom oszczędności finansowe i częściowe uniezależnienie się od zakupów nawozów mineralnych na rynku.

Strona internetowa projektu: http://balticslurry.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/balticslurryacidification/

Okres realizacji projektu: maj 2017 – maj 2021 indeks
Źródło finansowania: HORYZONT 2020
Partnerzy projektu: 23 partnerów z 13 krajów UE

Cel projektu:
•    Opracowanie strategii wprowadzenia różnorodności gatunków w celu zwiększenia zdolności adaptacyjnych roślin uprawnych do zmiennych warunków środowiska. Wykorzystanie korzyści płynących z różnorodności gatunkowej w uprawach rolniczych.

Działania w ramach projektu:
•    Usprawnienie działania łańcuchów rolno-spożywczych.
•    Wykorzystanie mechanizmów oddziaływań między gatunkami w celu zmaksymalizowania skuteczności wykorzystania zasobów.
•    Określenie roli mieszanek gatunkowych w zwalczaniu chorób, szkodników i chwastów.
•    Określenie roli gatunków w poprawianiu świadczenia usług ekosystemowych i rozwijaniu odporności na stres biotyczny.
•    Określenie nowych metody hodowli i fenotypowania, wytworzenie nowego materiału hodowlanego do mieszanek zbożowych.
•    Opracowanie nowych technik, w celu optymalizacji wydajności mieszanek.
•    Opracowanie zestaw narzędzi i materiałów informacyjnych dla rolników i doradców.

Strona internetowa projektu: https://www.remix-intercrops.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/RemixIntercrops/
Twitter: https://twitter.com/remixintercrops

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 – czerwiec 2020 images
Źródło finansowania: HORYZONT 2020
Partnerzy projektu: 16 krajów UE

Cel projektu:
•    Rozwój roli usług doradczych w procesie podejmowania decyzji przez rolników, uwzględniających różnorodność struktur i stylów rolnictwa poprzez przeprowadzenie analizy sieci rolników w 8 obszarach innowacji w 26 regionach Europy.
•    Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych ("Living Labs") w celu opracowania
i przetestowania nowych metod i narzędzi doradczych (w tym technologii informacyjnych i komunikacyjnych - wspieranych technologiami informacyjnymi).
•    Ocena efektów zarządzania systemami doradztwa rolniczego - działania w zakresie gromadzenia wiedzy, kształtowanie polityki krajowej i europejskiej, szerzenie wiedzy i kompetencji doradców rolniczych.
•    Opracowanie wspólnego, jednorodnego podejścia do działań w ramach usług doradczych, dostosowanych do różnorodności uwarunkowań i historii europejskich systemów rolnictwa.

Działania w ramach projektu:
Utworzenie sieci gospodarstw demonstracyjnych ("Living Labs") w celu opracowania
i przetestowania nowych metod i narzędzi doradczych. Działania te realizowane będą w następujących dziedzinach:
•    zdrowa gleba dla zdrowych upraw;
•    wspólne zarządzanie w celu wzmocnienia społeczności;
•    rozwój zdolności innowacyjnych w sektorze upraw i przetwórstwa owoców;
•    wsparcie innowacji dla rolników na terenach o wysokiej wartości przyrodniczej;
•    system monitorowania i ostrzegania w integrowanej ochronie roślin;
•    wykorzystanie narzędzi informatycznych w doradztwie rolniczym.

Strona internetowa projektu: http://www.agrilink2020.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/agrilink2020/
Twitter: https://twitter.com/AgriLink2020

Okres realizacji projektu: październik 2017 – październik 2019  manurelogo small
Źródło finansowania: INTERREG Baltic Sea Region
Partnerzy projektu: 9 partnerów z krajów Regionu Morza Bałtyckiego (CDR Radom oraz IUNG z Polski)

Cele projektu:
Projekt ma na celu opracowanie wspólnej strategii dla krajów Regionu morza Bałtyckiego w zakresie zarządzania składnikami naturalnymi w gospodarstwach rolnych w zakresie:
•    inwentaryzacji obecnych krajowych praktyk w zakresie pobierania próbek i analizowania nawozów naturalnych,
•    obliczania nawozów naturalnych jako bilansu masy w gospodarstwie,
•    działań w gospodarstwach demonstracyjnych w zakresie prezentacji najlepszych praktyk w zakresie gospodarowania nawozami naturalnymi,
•    organizacji spotkań / szkoleń / konferencji prezentujących założenia oraz wyniki projektu.

Działania w  ramach projektu:
•    opracowanie wspólnych wytycznych i narzędzi do określania ilości i jakości nawozów naturalnych;
•    wydawanie zaleceń i narzędzi dla najlepszych metodologii w zakresie gospodarowania składnikami, odżywczymi, w tym planów nawożenia;
•     pilotowanie i ocena nowych praktycznych narzędzi dot. nawozów naturalnych oraz  kształtowanie regulacji prawnych,

Działania demonstracyjne w Polsce:
Wytypowanie reprezentatywnych gospodarstw (bydło mięsne, bydło mleczne, trzoda chlewna, drób, owce) i przeprowadzenie w nich dogłębnych analiz dotyczących zarządzania nawozami naturalnymi oraz metod ich pobierania do badań.

Strona internetowa projektu: https://www.luke.fi/manurestandards/en/frontpage/
Twitter: https://twitter.com/ManureStandards

Czas trwania projektu: 2018 – 2022 logo-SM
Źródło finansowania: Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 25 partnerów z 17 krajów UE

Cel projektu:
ustanowienie europejskiej sieci gospodarstw demonstracyjnych i pilotażowych, zaprojektowanych w celu usprawnienia wymiany wiedzy oraz doświadczeń oraz skutecznego wprowadzania innowacji w sektorze rolniczym poprzez demonstrację.

NEFERTITI obejmuje 10 interaktywnych sieci tematycznych i zrzesza 45 regionalnych klastrów (ośrodków), w śród nich przedstawiciele doradców, organizacji pozarządowych, przemysłu, edukacji, naukowców i decydentów z 17 krajów UE. Projekt NEFERTITI koncentruje się na tworzeniu wartości dodanej wynikającej z wymiany wiedzy między rolnikami a doradcami, naukowcami, decydentami w celu pobudzania innowacyjności i poprawy wzajemnego uczenia się oraz łączności sieciowej między podmiotami rolniczymi w całej Europie. Ostatecznie wszystko to przyczynia się do bardziej konkurencyjnego, zrównoważonego i przyjaznego dla klimatu rolnictwa.

NEFERTITI porusza 10 tematów, które zostały wybrane w oparciu o kluczowe problemy społeczności rolniczych. Obejmują one zrównoważony zakres tematyczny w trzech głównych sektorach rolnictwa: produkcji zwierzęcej, uprawie
roli i produkcji ogrodniczej.

Działania w ramach projektu:
•    Opracowywanie planów działania poprzez identyfikowanie potrzeb podmiotów i sieci demonstracyjnych.
•    Wspieranie i ułatwianie cyklu działań demonstracyjnych oraz uczenia się w trybie peer-to-peer.
•    Stworzenie internetowej platformy zawierającej kompedium wiedzy.
•    Wspieranie procesu zdobywania wiedzy.
•    Usprawnienie dialogu politycznego i tworzenie sieci na rzecz zrównoważonego rozwoju.
•    Promowanie efektywnego wykorzystania działań demonstracyjnych i sieciowych.


Twitter: https://twitter.com/NEFERTITI_EU

logo-fertinnowaOkres realizacji projektu: styczeń 2016 – styczeń 2019
Źródło finansowania: Horyzont 2020
Partnerzy projektu: 23 partnerów z 9 krajów UE i RPA


Cel projektu:
•    Edukacja producentów rolnych o efektywnych i zrównoważonych sposobach wykorzystania wody poprzez wymianę wiedzy na temat najlepszych technologii w zakresie fertygacji
•    Stworzenie bazy danych innowacyjnych technik i praktyk, które mogą poprawić środowiskową i ekonomiczną produkcję warzyw, owoców i roślin ozdobnych
•    Wspieranie działań dotyczących recyklingu i uzdatnianiu wody
•    Ocena istniejących, nowatorskich technologii stosowanych w produkcji upraw z fertygacją
•    Prezentacja wybranych technologii lokalnym producentom rolnym podczas wizyt polowych


Działania w ramach projektu:
•    Faza 1: Gromadzenie wiedzy na temat obecnej sytuacji  producentów rolnych. Ocena potrzeb i trudności
•    Faza 2: Poszukiwanie rozwiązań poprzez wymianę wiedzy i technologii
•    Faza 3: Pokonywanie barier i rozwój współpracy pomiędzy wiedzą a wdrażaniem działań do praktyki


Strona internetowa projektu: http://www.fertinnowa.com/
Twitter: https://twitter.com/fertinnowa
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCeGWu5Dq-HfdxtG2gtTcLhw

Współpracują z nami

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Adres

ul. Pszczelińska 99
05-840 Brwinów

Telefon/fax

+48 22 729 66 34 do 38
+48 22 729 72 91

Adres e-mail

sekretariat@cdr.gov.pl
© Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
Wdrożenie: Solmedia.pl